Warunki

Ogólne warunki

Gumax BV Warunki
Gumax BV

Numer Izby Handlowej 55691382

zwana dalej: użytkownikiem

Artykuł 1 Definicje
1. W niniejszych Ogólne warunki, poniższe terminy są używane w znaczeniu podanym poniżej, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Użytkownik: użytkownik Ogólne warunki handlowych.

Kupujący: strona przeciwna użytkownika, działająca w ramach działalności gospodarczej lub zawodu.

Umowa: umowa między użytkownikiem a kupującym.

Artykuł 2 Postanowienia ogólne warunki

1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do każdej oferty i każdej umowy między użytkownikiem a kupującym, do której użytkownik zadeklarował zastosowanie niniejszych warunków, o ile strony nie odstąpiły wyraźnie od niniejszych warunków na piśmie.

2. Niniejsze Ogólne warunki mają również zastosowanie do wszystkich umów z użytkownikiem, których wykonanie wymaga usług osób trzecich.

3. Ogólne Ogólne warunki kupującego mają zastosowanie tylko wtedy, gdy strony wyraźnie uzgodniły na piśmie, że te ogólne warunki mają zastosowanie do niniejszej umowy z wyłączeniem niniejszych ogólnych warunków. W takim przypadku możliwe, że nadal sprzeczne postanowienia w ogólnych warunkach użytkownika i kupującego mają zastosowanie tylko między stronami, o ile są one częścią ogólnych warunków użytkownika.

4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważne lub uznane za nieważne lub uznane za nieważne, wówczas w pełni obowiązują pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków. W zaistniałej sprawie użytkownik i kupujący podejmą negocjacje w celu uzgodnienia nowych postanowień zastępujących nieważne Ogólne warunki lub, w zależności od przypadku, Ogólne warunki uznane za nieważne, przy czym cel i znaczenie pierwotnych warunków być uważnym w miarę możliwości.

Artykuł 3 Oferty i przetargi

1. Wszystkie oferty są wolne od zobowiązań, chyba że oferta zawiera termin akceptacji.

2. Oferty składane przez użytkownika są niezobowiązujące; są ważne przez okres trzydziestu dni, chyba że wskazano inaczej. Użytkownik jest związany ofertami tylko wtedy, gdy ich przyjęcie zostanie potwierdzone na piśmie przez kupującego w ciągu trzydziestu dni.

3. Ogólne warunki dostawy podane w ofertach użytkownika mają jedynie charakter orientacyjny i przekroczenie tych warunków dostawy nie uprawnia kupującego do rozwiązania lub odszkodowania, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

4. Ceny podane w wyżej wymienionych ofertach i ofertach nie zawierają podatku VAT i innych opłat rządowych, jak również kosztów wysyłki oraz ewentualnych kosztów opakowania i kosztów administracyjnych, chyba że wyraźnie określono inaczej.

5. Jeżeli akceptacja odbiega (w kwestiach drugorzędnych) od podanej oferty, użytkownik nie jest nią związany. W takim przypadku umowa nie zostanie zawarta zgodnie z odmienną akceptacją, chyba że użytkownik wskaże inaczej.

6. Oferta złożona nie zobowiązuje użytkownika do wykonania części cesji w stosunku do odpowiedniej części danego kwotowania.

7. Oferty i przetargi nie są automatycznie stosowane do powtarzających się zamówień.

Artykuł 4 Wykonanie umowy

1. Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.

2. Jeżeli io ile jest to wymagane dla prawidłowego wykonania umowy, użytkownik ma prawo zlecać wykonanie określonych prac osobom trzecim.

3. Kupujący dopilnuje, aby użytkownik otrzymał w odpowiednim czasie wszystkie dane, które użytkownik uznał za niezbędne lub które kupujący musi w sposób rozsądny uznać za niezbędne do wykonania umowy. Jeżeli Użytkownikowi nie dostarczono w odpowiednim czasie danych niezbędnych do wykonania umowy, przysługuje mu prawo wstrzymania wykonania umowy i / lub obciążenia kupującego dodatkowymi kosztami wynikającymi z opóźnienia na zasadach ogólnych. akceptowane stawki.

4. Hala użytkownika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez fakt, że użytkownik pracował na podstawie nieprawidłowych i / lub niekompletnych danych podanych przez kupującego, chyba że użytkownik był świadomy wspomnianej nieprawidłowości lub niekompletności.

5. Jeżeli strony ustaliły, że umowa będzie realizowana etapami, użytkownik może wstrzymać wykonanie części należących do kolejnego etapu do czasu pisemnego zatwierdzenia przez kupującego wyników wcześniejszego etapu.

6. Jeżeli użytkownik lub osoby trzecie zaangażowane przez użytkownika w ramach zlecenia pracują w siedzibie kupującego lub w miejscu wskazanym przez kupującego, kupujący zapewni pracownikom, którzy mają tam pracować, bezpłatnie wszystkie udogodnienia, zgodnie z wszelkimi rozsądnymi potrzebami wspomnianego pracowników.

7. Kupujący zabezpieczy użytkownika przed ewentualnymi roszczeniami ze strony osób trzecich, które mogą ponieść szkodę z winy kupującego w związku z wykonaniem umowy.

Artykuł 5 Dostawa

1. Dostawa będzie realizowana z zakładu / sklepu / magazynu użytkownika.

2. W przypadku dostawy na podstawie „ Incoterms”, obowiązują „Incoterms” obowiązujące w chwili zawarcia umowy.

3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru z chwilą, gdy użytkownik dostarczy mu go lub dostarczy, albo z chwilą, gdy zgodnie z umową towar zostanie mu do dyspozycji.

4. Jeżeli kupujący odmówi odbioru lub nie udzieli informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, użytkownik ma prawo do magazynowania towaru na ryzyko i koszt kupującego.

5. W przypadku serwisowania towaru użytkownik ma prawo do naliczenia ewentualnych opłat serwisowych. Wspomniane opłaty za usługi będą następnie fakturowane oddzielnie.

6. Jeżeli w ramach wykonywania umowy użytkownik zażąda podania danych przez kupującego, termin dostawy rozpoczyna się po podaniu tych danych przez kupującego

7. Jeżeli użytkownik podał termin dostawy, to ma on jedynie charakter informacyjny. Dany termin dostawy nie jest zatem nigdy terminem do zachowania pod groźbą utraty praw. W przypadku przekroczenia terminu kupujący musi pisemnie powiadomić użytkownika o zwłoce.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostarczenia towaru w częściach, chyba że odstąpi to od pisemnej umowy w umowie lub częściowa dostawa nie stanowi samodzielnej wartości. Użytkownik ma prawo do osobnego fakturowania dostarczonego w ten sposób towaru.

9. Jeżeli uzgodniono realizację umowy etapami, użytkownik może wstrzymać wykonanie części wchodzących w skład kolejnego etapu do czasu pisemnego zatwierdzenia przez kupującego wyników wcześniejszego etapu.

Art. 6 Przykłady i modele

1. Jeżeli kupującemu udostępniono próbkę lub model, przyjmuje się, że został on przekazany jedynie w celach informacyjnych, chyba że strony wyraźnie ustalą, że produkt, który ma być dostarczony, będzie z nim zgodny.

2. W przypadku zakupu nieruchomości przyjmuje się, że powierzchnia lub inne podane pomiary i wskazania mają jedynie charakter informacyjny, bez obowiązku odpowiadania im dostarczanego produktu.

Artykuł 7 Inspekcja i reklamacje

1. B uyer odbywają się w celu zbadania dostarczonego towaru (aby mieć dostarczony towar sprawdzony) w momencie dostawy (przekazanie), ale w żadnym wypadku w tak krótkim okresie czasu, jak to możliwe. W związku z tym, nabywca musi zbadać, czy jakość i ilościowo ity z dostarczonych towarów są zgodne z tym, co zostało uzgodnione, lub przynajmniej, czy spełniają one wymogi mające zastosowanie do tych towarów w normalnych transakcji (business).

2. Ewentualne widoczne braki należy zgłosić na piśmie użytkownikowi w ciągu trzech dni od dostawy. Niewidoczne braki należy zgłosić w ciągu trzech dni od ich wykrycia, ale nie później niż trzy miesiące po dostawie.

3. Jeżeli zgodnie z poprzednim paragrafem kupujący złoży reklamację w odpowiednim czasie, nadal będzie zmuszony odebrać dostawę i dokonać zapłaty za zakupiony towar. Jeżeli kupujący chce zwrócić wadliwy towar, powinien to uczynić po uprzedniej pisemnej zgodzie użytkownika.

Artykuł 8 Wynagrodzenie, cena i koszty

1. Jeżeli użytkownik i kupujący uzgodnili cenę administrowaną, użytkownik nigdy nie jest uprawniony do podwyższenia tej ceny.

2. Użytkownik może m.in. pobierać opłaty od podwyżek cen, jeżeli zmiany cen nastąpiły od chwili złożenia oferty do zawarcia umowy w zakresie np. Kursów walut, wynagrodzeń, materiał, półprodukty lub materiał opakowaniowy.

3. Ceny podane przez użytkownika nie zawierają podatku VAT ani innych opłat rządowych, a także innych kosztów, które mogą zostać poniesione w ramach zakresu umowy, w tym kosztów wysyłki i kosztów administracyjnych, chyba że określono inaczej.

Artykuł 9 Zmiany umowy

1. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że praca do wykonania wymaga zmiany i / lub uzupełnienia w celu zapewnienia jej prawidłowego wykonania, strony odpowiednio dostosują umowę w odpowiednim czasie i we wzajemnych porozumieniach.

2. Jeżeli strony ustalą, że umowa wymaga zmiany i / lub uzupełnienia, decyzja ta może wpłynąć na czas zakończenia realizacji. Użytkownik poinformuje o tym kupującego tak szybko, jak to możliwe.

3. Jeżeli zmiana i / lub uzupełnienie umowy ma jakiekolwiek konsekwencje finansowe i / lub jakościowe, użytkownik poinformuje o tym kupującego z wyprzedzeniem.

4. Jeżeli uzgodniono stawkę stałą, korzystający wskazuje, w jakim stopniu zmiana lub uzupełnienie umowy skutkować będzie podwyższeniem stawki ryczałtowej.

5. Wbrew warunkom regulującym tę kwestię, użytkownik nie będzie mógł naliczać dodatkowych kosztów, jeżeli zmiana lub uzupełnienie jest wynikiem okoliczności leżących po stronie użytkownika.

Artykuł 10 Płatność

1. Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, w sposób wskazany przez użytkownika oraz w walucie, w której towar został zafakturowany. Zakwestionowanie kwoty faktur nie wstrzymuje wykonania zobowiązania płatniczego

2. Jeżeli kupujący nie wywiąże się z obowiązku zapłaty w terminie 14 dni, to kupujący popadnie w zwłokę z mocy prawa. W takim przypadku kupujący jest winien odsetki w wysokości 1% miesięcznie, chyba że ustawowa stopa procentowa jest wyższa, w którym to przypadku obowiązują odsetki ustawowe . Odsetki od kwoty należnej i należnej są naliczane od dnia, w którym kupujący zalega z płatnością, do momentu całkowitej zapłaty kwoty.

3. Kupujący stanie się właścicielem tylko wtedy, gdy dokona wszystkich niezbędnych płatności w 100%. Do tego czasu sprzedawca pozostaje właścicielem do momentu wpłynięcia 100% płatności.

4. Roszczenia użytkownika wobec kupującego stają się wymagalne na żądanie w przypadku likwidacji kupującego, zajęcia, ogłoszenia upadłości lub zawieszenia płatności.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do tego, aby płatności dokonane przez kupującego miały na celu przede wszystkim obniżenie kosztów, następnie zmniejszenie należnych odsetek, a wreszcie kwoty głównej i odsetek bieżących. Użytkownik ma prawo, bez powodowania przez to opóźnienia, do odrzucenia oferty płatności, jeżeli kupujący wyznaczy inną kolejność przypisywania. Użytkownik ma prawo odmówić pełnej zapłaty kwoty głównej, jeżeli płatność ta nie obejmuje należnych jeszcze odsetek, bieżących odsetek oraz kosztów.

6. Użytkownik ma możliwość naliczenia opłaty za ograniczenie kredytu w wysokości 2%. Dopłata ta nie zostanie naliczona, jeśli płatność zostanie dokonana w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

Artykuł 11 Zastrzeżenie tytułu

1. Wszystkie towary dostarczone przez użytkownika, ewentualnie w tym projekty, szkice, rysunki, filmy, oprogramowanie, pliki (elektroniczne) itp. Pozostają własnością użytkownika do czasu wypełnienia przez kupującego wszystkich zobowiązań wynikających ze wszystkich umów zawartych z użytkownikiem.

2. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania lub obciążania w jakikolwiek sposób towaru objętego zastrzeżeniem własności.

3. Jeżeli osoby trzecie zajmą dostarczone towary objęte zastrzeżeniem własności lub chcą ustanowić lub dochodzić praw do nich, kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym użytkownika tak szybko, jak można racjonalnie oczekiwać.

4. Kupujący zobowiązuje się do ubezpieczenia dostarczonego towaru objętego zastrzeżeniem własności oraz do jego ubezpieczenia od szkód spowodowanych pożarem, wybuchem, wodą i kradzieżą oraz do udostępnienia niniejszej polisy do wglądu na pierwsze żądanie.

5. Towary dostarczone przez użytkownika objęte zastrzeżeniem prawa własności na podstawie postanowień punktu 1 niniejszego artykułu, mogą być sprzedawane tylko w ramach normalnej działalności gospodarczej i nigdy nie mogą być używane jako środek płatniczy .

6. W przypadku, gdy użytkownik chce skorzystać ze swoich praw własności, o których mowa w niniejszym artykule, kupujący udzieli użytkownikowi lub osobom trzecim, które zostaną wyznaczone przez użytkownika, na ten czas bezwarunkowe i nieodwołalne pozwolenie na dostęp do wszystkich witryn i miejsc , które są własnością użytkownika mogą zostać znalezione i odebrać te towary.

Artykuł 12 Gwarancja

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystasz z Usługi i Materiałów na własne ryzyko. USŁUGA I MATERIAŁY ORAZ KLIENT („PRODUKTY”) SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I BEZ GWARANCJI FIRMY GUMAX LUB JEJ PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW, RODZICÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, LICENCJODAWCÓW, BIZNESÓW

PARTNERZY I / LUB DOSTAWCY („PODMIOTY GUMAX”), ODPOWIEDNIE,

I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

PODMIOTY GUMAX WYRAŹNIE ODRZUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, JAWNE ANI

DOROZUMIANE W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA, DOROZUMIANE GWARANCJE

WARTOŚĆ HANDLOWA I PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I DOWOLNEGO

GWARANCJA NIENARUSZANIA PRAW. PODMIOTY GUMAX NIE

GWARANCJI, GWARANCJI ANI SKŁADAĆ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH

KORZYSTANIE LUB REZULTATY STOSOWANIA PRODUKTÓW W ODNIESIENIU DO

WYDAJNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO LUB

INACZEJ. NIE PONOSISZ ŻADNEGO PODMIOTU GUMAX ODPOWIEDZIALNEGO ZA

WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW, W TYM,

ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK części Twojej firmy

PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ MUSZĄ STANOWIĆ

GWARANCJA W KAŻDYM ZAKRESIE DOTYCZĄCA JAKICHKOLWIEK PODMIOTÓW GUMAX.

Artykuł 13 Opłaty za pobór

1. Jeżeli kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań (w odpowiednim czasie) lub nie wywiąże się z nich, wówczas wszystkie uzasadnione koszty poniesione w celu uregulowania wszystkich kosztów pozasądowych i długów zostaną poniesione przez kupującego. Jeżeli kupujący pozostaje w zwłoce ze spłatą w ustalonym terminie, traci natychmiastową płatną karę w wysokości 15% należnej kwoty. To z minimum 50 €.

2. Jeżeli użytkownik wykaże, że poniósł wyższe wydatki, które były konieczne z uzasadnionego powodu, te wydatki również kwalifikują się do zwrotu.

3. Ewentualnie poniesione uzasadnione koszty sądowe i egzekucyjne w równym stopniu ponosi kupujący.

4. Kupujący zapłaci odsetki od dokonanych opłat windykacyjnych.

Artykuł 14 Zawieszenie i rozwiązanie

1.  Użytkownik ma prawo wstrzymać wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy lub rozwiązać umowę w przypadku, gdy:

– kupujący nie wypełnia lub nie wypełnia w pełni swoich zobowiązań wynikających z umowy

– po zawarciu umowy użytkownik dowiaduje się o okolicznościach dających podstawy do obawy, że kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Jeżeli istnieją uzasadnione powody, aby obawiać się, że kupujący tylko częściowo lub nieprawidłowo wypełni swoje zobowiązania, zawieszenie będzie dozwolone tylko w zakresie, w jakim niedociągnięcie uzasadnia takie działanie.

– kupujący został poproszony o wniesienie zabezpieczenia w celu zagwarantowania wykonania zobowiązań wynikających z umowy w chwili zawarcia umowy, a zabezpieczenie to nie zostało złożone lub jest niewystarczające. Po złożeniu zabezpieczenia upoważnienie do zawieszenia wygasa, chyba że wypełnienie tego zobowiązania zostało z tego powodu bezzasadnie opóźnione.

2. Użytkownik jest ponadto uprawniony do rozwiązania umowy (do rozwiązania umowy), jeżeli zaistnieją okoliczności o takim charakterze, że wypełnienie obowiązków stanie się niemożliwe lub nie będzie można już żądać od niego zgodnie z wymogami racjonalności i rzetelności, lub gdy inne okoliczności mają taki charakter, że nie można już żądać niezmiennego utrzymania umowy w sposób uzasadniony.

3. W przypadku rozwiązania umowy roszczenia użytkownika wobec kupującego stają się natychmiast wymagalne. Jeżeli użytkownik zawiesi wypełnianie swoich zobowiązań, zachowa swoje prawa wynikające z przepisów prawa i umowy.

4. Użytkownik zawsze zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania.

Artykuł 15 Zwrot towaru do dyspozycji Kupującego

1. Jeżeli użytkownik odda towar do dyspozycji kupującego w trakcie iw związku z wykonywaniem umowy, kupujący jest zobowiązany do zwrotu dostarczonego towaru w ciągu 14 dni w stanie pierwotnym, wolnym od wad iw całości. Jeżeli kupujący nie wypełni tego zobowiązania, wszystkie wynikające z tego koszty zostaną poniesione przez kupującego.

2. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu kupujący nadal pozostaje w zwłoce z wypełnieniem zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu takiego ostrzeżenia , użytkownik ma prawo odzyskać od kupującego wynikłe szkody i koszty, w tym koszty wymiany.

Artykuł 16 Odpowiedzialność

1. W żadnych okolicznościach Gumax ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dystrybucję Gumax nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności korzystania z Gumax, w tym nie ogranicza się do polegania przez Użytkownika na jakichkolwiek informacjach uzyskanych od Gumax lub które wynikają z błędów, przeoczeń , przerw, usunięcia plików lub wiadomości e-mail, błędów, usterek, wirusów, opóźnień w działaniu lub transmisji lub jakiejkolwiek awarii działania, niezależnie od tego, czy wynikających z klęsk żywiołowych, awarii komunikacji, kradzieży, zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do zapisów, programów lub usług firmy Guma x. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że niniejszy akapit ma zastosowanie do wszystkich treści, towarów i usług dostępnych za pośrednictwem Gumax.

2. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ŻADEN PODMIOT GUMAX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA

UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY

(W TYM SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW BIZNESOWYCH, BIZNESOWYCH

PRZERWANIE, UTRATA INFORMACJI BIZNESOWYCH I PODOBNE)

POZA UŻYCIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW, NAWET GUMAX

PODMIOT ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. DO

W ZAKRESIE, ŻE W OKREŚLONYM OKOLICZNOŚCI ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB

ZABRONIONE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB SZKÓD

PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE, A NASTĘPNIE ZAMIAST PRZEPISÓW TAKICH

W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH PODMIOTY GUMAX będą UPOWAŻNIONE DO

MAKSYMALNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I / LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE SZKÓD ORAZ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTĘPNA NA PODSTAWIE PRAWA LUB W KAPITALE WŁASNYM W TAKICH OKREŚLONYCH OKOLICZNOŚCIACH I W ŻADNYM WYPADKU TAKIE SZKODY LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE PRZEKRACZA 10 USD.

Artykuł 17 Przejście ryzyka
1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów będących przedmiotem umowy przechodzi na kupującego z chwilą, gdy produkty te zostaną zgodnie z prawem i / lub faktycznie dostarczone kupującemu, a zatem wchodzą we władzę kupującego lub osób trzecich. do wyznaczenia przez kupującego.

Artykuł 18 Siła wyższa

1. Strony nie mogą być zobowiązane do wypełnienia któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli przeszkadza im to w wyniku okoliczności niezawinionych z ich własnej winy, których nie można im przypisać na mocy prawa, czynności prawnej lub ogólnie przyjętej praktyki.

2. Oprócz przepisów prawa i orzecznictwa w tym zakresie, przez siłę wyższą w niniejszych ogólnych warunkach należy rozumieć ponadto wszelkie okoliczności zewnętrzne, przewidywane lub nie, na których użytkownik nie może mieć jakikolwiek wpływ, ale który uniemożliwia użytkownikowi wypełnienie jego obowiązków. Akcję protestacyjną w przedsiębiorstwie użytkownika należy również rozumieć jako okoliczność działania siły wyższej.

3. Użytkownik ma również prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) wypełnienie obowiązku (-ów) nastąpi po chwili, w której użytkownik powinien był wykonać swoje zobowiązanie.

4. Przez cały czas trwania siły wyższej strony mają prawo zawiesić wykonywanie swoich obowiązków . Jeśli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. Ogólne warunki

5. O ile użytkownik wypełnił już częściowo swoje zobowiązania wynikające z umowy w chwili zaistnienia okoliczności siły wyższej lub będzie w stanie je spełnić oraz o ile można przypisać odrębną wartość części już wypełnionej lub pozostającej do wykonania. użytkownik ma prawo do wystawienia faktury odpowiednio za wypełnioną lub jeszcze niewykonaną część. Kupujący będzie musiał zapłacić tę fakturę tak, jakby była to odrębna umowa.

Artykuł 19 Zabezpieczenie

1. Kupujący zabezpieczy użytkownika przed roszczeniami osób trzecich w zakresie praw własności intelektualnej do materiałów lub danych dostarczonych przez kupującego, które będą wykorzystywane w celu i podczas wykonywania umowy.

2. Jeżeli kupujący dostarcza użytkownikowi nośniki informacji, pliki elektroniczne lub oprogramowanie itp., Ten pierwszy gwarantuje, że te nośniki informacji, pliki elektroniczne lub oprogramowanie są wolne od wirusów i wad. Ogólne warunki

Artykuł 20 Własność intelektualna i prawa autorskie
1. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych ogólnych warunków, użytkownik zastrzega sobie prawa i uprawnienia, do których użytkownik jest uprawniony na mocy ustawy o prawie autorskim.

2. Kupującemu nie wolno wprowadzać zmian w towarze i materiałach, chyba że z charakteru dostarczonego towaru i materiału wynika inaczej lub inaczej uzgodniono inaczej na piśmie.

3. Projekty, szkice, rysunki, filmy, oprogramowanie i inne materiały lub pliki (elektroniczne), ewentualnie wyprodukowane przez użytkownika w ramach umowy, pozostają własnością użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały przekazane kupującemu lub osobom trzecim, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

4. Wszystkie dokumenty, takie jak projekty, szkice, rysunki, filmy, oprogramowanie, pliki (elektroniczne) itp. Dostarczone przez użytkownika są przeznaczone wyłącznie do użytku kupującego i nie mogą być reprodukowane, upubliczniane ani udostępniane zawiadomienie osób trzecich przez kupującego bez uprzedniej zgody użytkownika, chyba że z charakteru dostarczonych dokumentów wynika inaczej.

5. Użytkownik zastrzega sobie prawo do wykorzystania wiedzy zdobytej przy wykonywaniu utworu do innych celów, o ile informacje poufne nie będą ujawniane osobom trzecim.

Artykuł 21 Tajemnica
1. Obie strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które otrzymały w ramach umowy od siebie nawzajem lub z innego źródła. Informacje są uważane za poufne, jeżeli druga strona tak wskazała lub jeżeli ich poufny charakter wynika z charakteru informacji.

2. Jeżeli przepis ustawowy lub orzeczenie sądowe zmusza użytkownika do przekazania informacji poufnych osobom trzecim wyznaczonym przez prawo lub przez sąd, a użytkownik nie może w tym celu powoływać się na ustawowe prawo do odmowy składania zeznań lub takie prawo, które zostało uznane lub dozwolone przez właściwy sąd, użytkownik nie zostanie pociągnięty do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, a strona przeciwna nie będzie uprawniona do żądania rozwiązania umowy z powodu szkody wynikłej z tych okoliczności.

Artykuł 22 Niezatrudnienie personelu strony przeciwnej
1. Przez cały okres obowiązywania umowy i przez dwa lata po jej wygaśnięciu kupujący nie może w żaden sposób zatrudniać ani zatrudniać w żaden inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, personelu użytkownika lub przedsiębiorstwa, które użytkownik zaangażował do wykonywania niniejszej umowy i którzy są (byli) zaangażowani w jej wykonanie, bez uprzedniej właściwej konsultacji merytorycznej w tej sprawie, a wszystko to zgodnie z wymogami rozsądności i uczciwości.

Artykuł 23 Spory

1. Sąd właściwy w miejscu prowadzenia działalności użytkownika ma wyłączną właściwość do rozpoznawania powództw, chyba że sądem właściwym jest sąd rejonowy. Użytkownik ma jednak prawo do skierowania sporu do sądu uznanego za właściwy z mocy prawa.

2. Strony kierują sprawę do sądu tylko wtedy, gdy dołożyły wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór w drodze wzajemnych konsultacji.

Artykuł 24 Prawo właściwe

1. Holenderskie prawo ma zastosowanie do każdej umowy między użytkownikiem a kupującym. Konwencja wiedeńska jest wyraźnie wykluczona.

Artykuł 25 Zmiany Warunków, interpretacja i ich lokalizacja

1. Niniejsze Ogólne warunki zostały złożone w biurze Izby Handlowej w Eindhoven w Holandii.

2. Angielska wersja niniejszych ogólnych warunków ma zawsze pierwszeństwo w przypadku sporów dotyczących interpretacji i celu niniejszych warunków.

3. Zawsze obowiązuje najnowsza złożona wersja lub, w zależności od przypadku, wersja obowiązująca w momencie zawarcia umowy.