Algemene voorwaarden Gumax

Algemene voorwaarden Gumax

Gumax BV Algemene voorwaarden

KvK nummer 55691382
hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden Gumax worden de navolgende begrippen in onderstaande zin gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden Gumax.
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen

1. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden Gumax is van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen gebruiker en een koper, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen niet uitdrukkelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden. geschreven.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De algemene voorwaarden Gumax van de koper zijn slechts van toepassing indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat deze algemene voorwaarden Gumax met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de onderhavige overeenkomst van toepassing zijn. Eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden Gumax van gebruiker en koper zullen in dat geval slechts tussen partijen gelden, indien en voor zover deze deel uitmaken van de algemene voorwaarden Gumax van gebruiker.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden Gumax volledig van toepassing. In dat geval zullen gebruiker en koper in onderhandeling treden om tot overeenstemming te komen over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige voorwaarden, dan wel de nietig verklaarde voorwaarden, waarbij het doel en de betekenis van de oorspronkelijke voorwaarden zullen zijn. zo veel mogelijk gehoor gegeven.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2. De door gebruiker gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is pas aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding daarvan binnen dertig dagen door de koper schriftelijk wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van gebruiker zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzendkosten en eventuele verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het gedane aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat gebruiker tijdig alle gegevens ter beschikking stelt waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien gebruiker niet tijdig de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens ter beschikking heeft gesteld, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de door de vertraging veroorzaakte meerkosten bij de koper in rekening te brengen. geaccepteerde tarieven.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat gebruiker heeft gewerkt op basis van door koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij gebruiker zich bewust was van deze onjuistheid of onvolledigheid.

5. Indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op locatie van koper of op een door koper aangewezen locatie, zal koper de daar te werken medewerkers kosteloos voorzien van alle in redelijkheid gewenste faciliteiten. medewerkers.

7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan koper toe te rekenen schade zouden kunnen lijden.

Artikel 5 Bezorging

1. Levering geschiedt af fabriek / winkel / magazijn van gebruiker.

2. Indien levering plaatsvindt op basis van de “Incoterms”, gelden de “Incoterms” die gelden op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of laat afleveren, dan wel het moment waarop de zaken ingevolge de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze servicekosten worden dan afzonderlijk in rekening gebracht.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een in acht te nemen termijn op straffe van verval van rechten. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij daarvan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd de aldus geleverde zaken afzonderlijk te factureren.

9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen

1. Indien aan koper een monster of model is verstrekt, wordt ervan uitgegaan dat deze slechts ter indicatie is verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat het te leveren product daarmee overeenkomt.

2. Bij koop van een onroerende zaak worden tevens de oppervlakte of overige opgegeven maten en opgaven geacht louter indicatief te zijn, zonder dat het te leveren product daarmee behoeft te corresponderen.

Artikel 7 Inspectie en Klachten

1. Koper is verplicht de geleverde zaken te (doen) onderzoeken op het moment van aflevering (oplevering), maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn. Koper dient daarbij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken voldoen aan hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die bij normale (zakelijke) transacties aan die zaken worden gesteld.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien koper conform het vorige lid tijdig reclameert, is hij alsnog gehouden tot afname en betaling van de gekochte zaken. Indien koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, geschiedt dit na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 8 Vergoeding, prijs en kosten

1. Indien gebruiker en koper een geadministreerde prijs zijn overeengekomen, is gebruiker nimmer gerechtigd tot verhoging van die prijs.

2. Het is Gebruiker onder meer toegestaan prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en het moment van uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan met betrekking tot bijvoorbeeld valutakoersen, salarissen en lonen, grondstof halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

3. De door gebruiker opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 9 Wijzigingen in de overeenkomst

1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de te verrichten werkzaamheden voor een goede uitvoering behoeven te worden gewijzigd en / of aangevuld, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd en / of aangevuld, kan deze beslissing het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. Gebruiker zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verhoging van dat vaste tarief tot gevolg heeft.

5. In afwijking van de hier geldende voorwaarden zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker zijn toe te rekenen.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betwisting van de hoogte van de facturen schort de nakoming van de betalingsverplichting niet op

2. Indien koper niet binnen de termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is koper van rechtswege in verzuim. In dat geval is koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de dag dat de koper in verzuim is tot het moment dat hij het volledige bedrag heeft voldaan.

3. Koper wordt pas eigenaar indien koper alle noodzakelijke betalingen aan verkoper voor 100% heeft voldaan. Tot die tijd blijft de verkoper eigenaar tot 100% van de betalingen is ontvangen.

4. De vorderingen van gebruiker op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie, beslaglegging, faillissement of surseance van betaling.

5. Gebruiker is gerechtigd de door koper gedane betalingen allereerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering op de nog verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker heeft het recht, zonder dat deze leidende gebruiker in verzuim is, een aanbod tot betaling te weigeren, indien de koper een andere volgorde van toerekening aanwijst. Gebruiker heeft het recht volledige betaling van de hoofdsom te weigeren, voor zover in die betaling niet de nog verschuldigde rente, de lopende rente en de kosten zijn begrepen.

6. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag wordt niet in rekening gebracht bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, waaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden ed blijven eigendom van gebruiker totdat koper aan al zijn verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten heeft voldaan.

2. Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en deze verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door gebruiker geleverde zaken die ingevolge het bepaalde onder 1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Indien gebruiker gebruik wil maken van zijn eigendomsrechten genoemd in dit artikel, zal koper gebruiker of door gebruiker aan te wijzen derden voor die tijd onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming geven voor toegang tot alle sites en locaties waar het eigendom van de gebruiker gevonden worden en deze goederen terugnemen.

Artikel 12 Garantie

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Service en de Materialen op eigen risico is. DE SERVICE en MATERIALEN EN DE KLANT (DE “PRODUCTEN”) WORDEN GELEVERD “AS IS” EN ZONDER GARANTIE DOOR GUMAX OF HAAR AGENTEN, WERKNEMERS, OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, ZAKELIJKE PARTNERS EN / OF LEVERANCIERS (DE “GUMAX ENTITEITEN” ), VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN DE GUMAX-ENTITEITEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN GARANTIE EN GESCHIKTHEID VAN GARANTIE. DE GUMAX-ENTITEITEN GEVEN GEEN GARANTIE, GARANTIE EN GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN MET BETREKKING TOT PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VEILIGHEIDSMOGELIJKHEID OF ANDERSZINS. U BENT GEEN ENKELE GUMAX-ENTITEIT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE AAN ENIG deel van uw bedrijf. WAT OOK VERBAND HOUDT MET EEN VAN DE GUMAX-ENTITEITEN.

Artikel 13 Incassokosten

1. Indien de koper zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt of in gebreke blijft, komen alle redelijke kosten gemaakt om alle buitengerechtelijke kosten en schulden te laten voldoen voor rekening van de koper. Blijft de koper in gebreke met betaling binnen de gestelde termijn, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het op dat moment verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50, -.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– koper komt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig na
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt.
– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Gebruiker is voorts bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen onmogelijk of niet meer naar redelijkheid en billijkheid te vorderen is, of indien anderszins zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave van goederen die ter beschikking van de koper zijn gesteld

1. Indien gebruiker bij en in verband met de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld aan koper, is koper verplicht het geleverde binnen 14 dagen in originele staat, vrij van gebreken en geheel te retourneren. Indien koper deze verplichting niet nakomt, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

2. Indien koper, om welke reden dan ook, in gebreke blijft aan de onder 1. genoemde verplichting te voldoen na daartoe te zijn gewaarschuwd, is gebruiker gerechtigd de daardoor ontstane schade en kosten, waaronder vervangingskosten, op koper te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Gumax of enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of distribueren van Gumax is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om Gumax te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het vertrouwen door een Gebruiker op enige informatie die is verkregen van Gumax of die het gevolg is van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen, vertragingen in de werking of verzending, of enige prestatiestoring, al dan niet het gevolg van door overmacht, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot gegevens, programma’s of services van Gumax. De gebruiker erkent hierbij dat deze paragraaf van toepassing is op alle inhoud, goederen en diensten die beschikbaar zijn via Gumax.

2. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN IS EEN GUMAX-ENTITEIT AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) GEBRUIK DE PRODUCTEN, ZELFS ALS DE GUMAX-ENTITEIT OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER IN EEN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN ENIGE AFWIJZING OF BEPERKING VAN SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN IS VERBODEN, IS VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DAN IN PLAATS VAN DE BEPALINGEN HIERVAN IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN, ZIJN DE GUMAX-BEPALINGEN EN MAXIMALE BEPALINGEN. BEPERKINGEN OP SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID BESCHIKBAAR BIJ DE WET OF IN EIGEN VERMOGEN DOOR DERGELIJK TOEPASSELIJK RECHT IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN, EN IN GEEN GEVAL ZAL DEZE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID MEER DAN USD 10.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze aan koper juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van derden komen. door koper aan te wijzen.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige van hun verplichtingen indien zij daartoe belemmerd worden door een omstandigheid buiten hun schuld en die hen niet op grond van de wet, een rechtsvordering of een algemeen aanvaarde praktijk kan worden toegerekend.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen in de wet en de rechter ter zake is bepaald, tevens iedere al dan niet voorziene omstandigheid van buitenaf verstaan waarop gebruiker niet kan beschikken. enige invloed die de gebruiker belet zijn verplichtingen na te komen. Onder stakingen bij gebruiker wordt tevens verstaan een omstandigheid van overmacht.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover gebruiker op het moment van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en voor zover aan het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, gebruiker is gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren. De koper is gehouden deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 19 Vrijwaring

1. Koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden aangaande rechten van intellectuele eigendom op door koper verstrekte materialen of gegevens, die voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in het geleverde en het geleverde materiaal aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde en het geleverde materiaal anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De eventueel in het kader van de overeenkomst door gebruiker vervaardigde ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en ander materiaal of (elektronische) bestanden blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze zijn overhandigd. aan de koper of aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Alle door gebruiker verstrekte documenten, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan de mededeling van derden door koper zonder voorafgaande toestemming van gebruiker, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien de andere partij dit heeft aangegeven of het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gebruiker verplicht om vertrouwelijke informatie over te dragen aan door de wet of door de rechter aangewezen derden en gebruiker kan daartoe geen beroep doen op een wettelijk recht om te weigeren te getuigen of op een dergelijk recht erkend of toegestaan door de bevoegde rechter is gebruiker niet gehouden tot vergoeding van schade of schadevergoeding en is de wederpartij niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen op grond van enige schade als gevolg van deze omstandigheid.

Artikel 22 Niet-tewerkstelling van het personeel van de tegenpartij

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende twee jaar na beëindiging daarvan zal de koper op geen enkele wijze personeel van gebruiker of van ondernemingen die door gebruiker zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen of anderszins in dienst nemen, hetzij direct, hetzij indirect. huidige overeenkomst en die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (waren), zonder hierover vooraf behoorlijk zakelijk overleg te hebben gevoerd, een en ander naar de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen de zaak alleen aan de rechter voorleggen indien zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Wijzigingen in de algemene voorwaarden, interpretatie en hun locatie

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

2. De Engelse versie van deze algemene voorwaarden Gumax prevaleert te allen tijde in geval van geschillen over de uitleg en strekking van deze voorwaarden.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie die gold op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.